Inspektor Ochrony Danych

     Nakład pracy jak i czasu który spędza Administrator danych aby osobiście pełnić nadzór nad przetwarzanymi przez firmę danymi osobowymi zgodnie z przepisami europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) jak i również polskimi przepisami prawa powszechnie obowiązującego jest ogromny.

     Aby utrzymać zgodność z przepisami o ochronie danych osobowych trzeba ustanowić strukturę, która będzie w sposób stały monitorowała funkcjonujące procedury, procesy biznesowe.

     Warto w takim przypadku znaleźć wsparcie w Inspektorze Ochrony Danych (IOD), który będzie sprawować nadzór nad systemem ochrony danych osobowych. IOD powinien być wyznaczany na podstawie kwalifikacji zawodowych, a w szczególności wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełnienia zadań określonych w art. 39 RODO

     Proponowana przez nas usługa Outsourcingu Inspektora Ochrony Danych (IOD) stanowi skuteczne narzędzie, dzięki któremu otrzymają Państwu do dyspozycji szeroką paletę możliwości wsparcia procesów ochrony danych osobowych.

 

W ramach wykonywania obowiązków IOD zapewnimy m.in.:

 • przeprowadzanie cyklicznych audytów systemu ochrony danych osobowych oraz audytów doraźnych, w razie powzięcia wiadomości o incydencie ochrony danych lub uzasadnionego podejrzenia wystąpienia takiego incydentu zakończonych raportem i zestawem rekomendacji,
 • nadzór nad opracowaniem i aktualizacją polityk ochrony i procedur przetwarzania danych osobowych,
 • wsparcie w prowadzeniu rejestru czynności przetwarzania (przygotowanie i cykliczna weryfikacja),
 • utrzymywanie wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych poprzez organizacje szkoleń dla kadry średniego i wyższego szczebla oraz Państwa              pracowników i współpracowników,
 • udział w modelowaniu procesów biznesowych pod kątem zgodności z przepisami ochronie danych osobowych,
 • opiniowanie klauzul, regulaminów lub innych dokumentów w zakresie zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych,
 • obsługę incydentów ochrony danych osobowych,
 • wsparcie w zakresie bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych,
 • doradztwo w zakresie przeprowadzania oceny skutków dla ochrony danych,
 • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • przygotowywanie propozycji odpowiedzi dla osób, których dane dotyczą w zakresie spraw związanych z przetwarzaniem danych osobowych,
 • bieżące wsparcie Państwa pracowników w zakresie przetwarzania danych osobowych.

 

Oferta