gdpr

      Od 25.05.2018 r. obowiązuje nowa ustawa o ochronie danych osobowych (z 10 maja 2018 r., Dz.U. 2018 poz. 1000), niestety wiele osób źle interpretuje przepisy odnośnie kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) publikowanych na swojej stronie lub w innym ogólnie dostępnym miejscu. W art. 11 ww. ustawy pisze dokładnie że „Podmiot, który wyznaczył inspektora, udostępnia dane inspektora, o których mowa w art. 10 ust. 1, niezwłocznie po jego wyznaczeniu, na swojej stronie internetowej, a jeżeli nie prowadzi własnej strony internetowej, w sposób ogólnie dostępny w miejscu prowadzenia działalności.” Dane inspektora zgodnie z art. 10. ust. 1 to „imię, nazwisko oraz adres poczty elektronicznej lub numer telefonu inspektora.”

      Część osób powołuje się jeszcze na GIODO które kiedyś zamieściło informacje co zaleca czy też opiniuje Grupa Robocza art. 29 odnośnie art. 37 ust. 7 RODO. Zaleca w ramach dobrej praktyki podać imię i nazwisko 
Trzeba pamiętać że RODO to ogólne rozporządzenia a kraje członkowskie UE mogą sobie dowolnie doprecyzować niektóre kwestie. Tak właśnie się stało w przypadku podawania kontaktu do IOD.

      W trakcie przygotowywania tego artykułu zostało zbadanych i zweryfikowanych wiele stron z poradami tego typu. Pełno tych porad/publikacji jest z okresu samego maja 2018 r. i wszystkie mówią to samo co opublikowało GIODO (ww.), niektóre z nich każą sobie płacić za dostęp do tej informacji, chciałoby się zapytać gdzie tutaj sens gdzie logika.
Czytając jedną z publikacji z dnia 20 maja 2018 r. czytam te same bzdury gdzie indziej podawali ale nikt nie pokwapił się aby już rozpocząć pisanie o nowe przepisy gdzie 16 maja 2018 r. senat przyjął nową ustawę. Można było przecież dodać że w projekcie ustawy jest zapis o podawaniu IOD z imienia, nazwisko oraz email lub telefon.

Dlatego proszę pamiętać że:

  • w klauzuli informacyjnej podajemy imię, nazwisko, kontakt (telefon lub mail) do IOD
  • na stronie internetowej podajemy imię, nazwisko, kontakt (telefon lub mail) do IOD
  • w widocznym miejscu ogólnie dostępnym (np. recepcja) podajemy imię, nazwisko, kontakt (telefon lub mail) do IOD

Nawet mimo posiadania strony internetowej warto dodać w jakimś ogólnie dostępnym miejscu informacje kontaktowe do IOD.

 

Data publikacji 21.06.2018 r.

redaktor AS

 Stawiamy na rozwój. Klient oczekuje profesjonalizmu i zindywidualizowanego rozwiązania problemu w swojej firmie. W zakresie zagadnień związanych z bezpieczeństwem danych i teleinformatycznych w firmie, bardzo ważnym jest ciągłe monitorowanie zmian, tak aby sprostać zagadnieniom pojawiającym się w licznych projektach. Aby zagwarantować wysoką jakość ciągle podnosimy swoją wiedzę w sferze zagrożeń, przydatną w realizacji projektów. Tym razem dzięki Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej, specjalistom takim jak dr. Marcin Lis, dr inż. Krystian Mączka, mgr Jarosław Żabówka czy Monika Krasińska – Dyrektor Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Przez prawie tydzień poszerzyliśmy wiedzę z tematów:

- Przetwarzanie danych osobowych a tajemnica przedsiębiorcy, - Laboratorium menadżera projektu - praktyczne klucze do sukcesu, - Kryminalistyczne badania z zakresu informatyki. - Zagrożenia teleinformatyczne w biznesie. Przestępczość komputerowa a bezpieczeństwo firmy.
   

W dniu 27.03.2018 r. odbyły się obrady Rady Ministrów na których Minister Cyfryzacji przedstawił Projekt ustawy o ochronie danych osobowych, a następnie został przyjęty. "Lepsza ochrona danych osobowych – to główny cel nowej ustawy" - podkreśliło Centrum Informacyjne Rządu.

Projekt ustawy został napisany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Zacznie obowiązywać na terenie całej Unii Europejskiej od 25 maja 2018 r. Celem ustawy jest jest lepsza ochrona obywateli, ma za zadanie ułatwić życie obywatelom. Ukazuje że ustawa to nie tylko kary, ale również uwrażliwienie społeczeństwa czym są dane osobowe, jak również przekazuje wskazówki w celu prawidłowego ich zabezpieczenia aby uniknąć np. handlu danymi.

 

Polska ustawa ma ułatwić oraz sprecyzować zapisy w ww. RODO, które będą musiały być stosowane przez wszystkie podmioty, które zbierają i przetwarzają dane osobowe.
W celu poprawienia wydajności postępowania w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych zniesiono dwuinstancyjność. Stworzenie nowego niezależnego organu zajmującego się sprawami ochrony danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), który zastąpi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. PUODO będzie mógł samodzielnie nadawać sobie statut jak również będzie posiadać możliwość korzystania z pomocy innych organów kontroli państwowej, np. policji. Będzie również mógł występować do organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, wydanie lub zmianę aktów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych.

Z chwilą wejścia w życie nowej ustawy o ochronie danych osobowych przestanie obowiązywać dotychczasowa z 29 sierpnia 1997 r.