Europejskie rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) wprowadza zmiany w zakresie stosowania jak i podejścia do ochrony danych. Ma na celu zaangażowanie się organizacji w budowę własnego systemu ochrony danych osobowych, dopasowanego do prowadzonej działalności.

Jednym z podstawowych wymogów kierowanych do administratorów danych osobowych, zawartym w RODO, jest wymóg rozliczalności, tj. wykazania, że administrator przetwarza dane zgodnie z prawem, w odpowiedni sposób.

W związku z czym trzeba wziąć pod uwagę kontekst, cele oraz zakres przetwarzania, a także zachodzące ryzyka, administrator jest zobowiązany do przyjęcia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, które w razie potrzeby są aktualizowane.

 

Wdrożenie RODO oznacza zaznajomienie się jak i dostosowanie:

  • procesów biznesowych,
  • systemów informatycznych,
  • dokumentacji

 

Proponowany przez nas pakiet obejmuje:

  • audyt otwarcia,
  • analizę ryzyka w procesach przetwarzania danych osobowych,
  • mapowanie i dostosowanie procesów biznesowych,
  • dostosowanie środowiska teleinformatycznego,
  • dostosowanie dokumentacji (polityk, procedur, klauzul i umów),
  • szkolenie pracowników i współpracowników,
  • audyt zamknięcia

 

     W przypadku wyznaczenia swojego pracownika do monitorowania i przeglądu systemu ochrony danych osobowych, do realizacji praw osób fizycznych, możemy zaproponować szkolenie w celu zrozumienia podstaw o ochronie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Oferta